(Ahytian) ayisyen (Abbaisynman) abesman

Dixyonnaira
      A

abbaisynman adv[1] syn.[2]> abdeisanne, abvinmpyti (vèirby: guinnein apdeisanne, apbaisé, apvinmpyti) guignygolade, vidé-platatèrre. 2. Abfaisé-atèrre, vinleigjèrynman, abvin-pytizuith, qanyank, yankankan, apqitté-zha, pèrdiuvaleir, dinminiusyon, baisédoh, koubidoh, baisétèyètth, raleintisman,reidiuxyon, reigresyon. 3 Abbatouthmound, abbadichonnein, aplakoutisman, atchoulynman, avilisynman, basès, deicadeincy, déchouqé, déchoucagjy, mangonmein, deigradasyon, leiguen, détéryorasyon, dévalorizasyon, hunmilyasyon, deisceinfigui.~Ant. [3] 1. Élévasyon, jweinne ni, haut-niveo, mountéhaut. 2. Abgreinmpei, asceinsyon, augmeintasyon, crwoysance, majorasyon, mountéa, pwogresyon, regain, 3. Anmélyorasyon, avancynman, épànouyisman, bailvaleir, pwogrèa.

Abbaisei Modifye

Syn. [4] v. [5] tr. [6] 1. Tounmbei-tounmbé anm, baisei, deisceinne, tounmbé y l' platatèrre. 2.Abfaiblihi, apleigjèry, pytizuit, deicahalei, deinmountei, dévalyei, dinminyei, raleintihi, reiduiry, régresei. 3. Aplounme, bu saintànizy, avilihi passétchwèhe, dégradei, déprécyei, détéryorei, dévalorizei, crabinnein, maspinnein, hunmilyei, mortifyei, rabaisei, torchonmpyed, bweiry, passei maca. ~ v. [7] pw. [8] 4. Baisei, deisceinne, dinminyei. 5. Deiconstounmbrei, deilala, débousolei, kagou. Zoerate, morlolo, 6. Avilihi y l', gaan pwoblènmy ni, faêry baegail mal, zagribail, kocorate. Ant. [9] 1. Zoé baegail, élévei, bailaccè, bail zha y l' maandei, voyei y l' mounté, bâ y l' bourrade. 2. Faêry y l' gaan plus, augmeintei, mounté-anlaira, majorei, pwogrései. 3. Anmelyorei, avancei, faêry koeir kountan, bail inmpòrtancy, glorifyei, louwei, hissé, valorizei. 4. Leivei y l', reileivei y l',. 5. Flattei y l', faêry y plaizihi. 6. Glorifyei y l', hissei y l', valorizei y l'.

Abbandon Modifye

Syn. 1.Abdidebanne, kanmpei, pârcoeir, f'ùon kanmpé, suispanne, cessyon, koncessyon, deizistynman, deserisaizisynman, deseribaegail, deseripârwòl, (dr.),[10] don, jeitei, reinoncynman, reinonciyasyon, rebitecasyon, retrait, suispansyon, 2. Manfoubein,izolynman. 3. Deichoucagjy, mangonmain, deinmisyon, deipart, crazeirak, guéribosco, largué zha, bail vaguy, placsagjy, reitraity, reitirécòrp. 4. Manfoubein,sangsal,sangzavé, lavodriy,lavodriah, laiségreinnain, laisé-alhei, neigligjeince. 5.Kounfyancy, deitachynman, natiurèl, mòrcòryòre.•Ant. 1. Acqizisyon, adopsyon. 2. Aidei, pwotexyon, seicourw, soutien. 3. Kounvèrsasyon, meithmain, piursibby.4. Atteinsyon, preivoyancy, souwein. 5. Meifyancy, raddihi, wòrclòrei, teinsyon.

Abbandonné Modifye

Syn.1. Larguézha, qittézha, sanfanmi, òrfheilein, kappon, crapponnein, reibité,poukòrp. 2. Deipeiplé,deizèrté,pâhabité, neigligjelé, vidy.°Ant. 1. Acqèy, adopté, aidé, eintouré, pwotégjé. 2 Àninmé, pasénmain, ahabité, peiplé.

Abbandonnei Modifye

Syn.>adj. 1. Aplinme,aplounme,plounme, bahivague, kanmpei, syspenny, trypotahi, kounfyei, qitteizha, pâ suzha, pâ intereisei, pâtcheickei,(dr.), v.tr. bahi, loungjei bahi, leiguei, reijétei, reinouncei, reibytei, reitraitei, syspenny. 2. Larguei Bahia, qittei, pâ ocqippei, poukòrap, poukountry.

Abbapriha Modifye

SYN.<>Liqidasyon, pâ vanne chèry, pou prih' piyahia, sinmayei, gahiei, liqiddei. 2.<>Manfoubein, pouryen, pouryàniste, sanzinmpòrtancy, kahpèrdu. 3.

Abbatte Modifye

SYN.<>1. V. Crazzei, touyei, deifaite,

Abbedenwoèl Modifye

SYN.<>1. Deicorasyon, feith nwoèl,

abbdonmèny Modifye

SYN.<>.1.Zoé rèldoh, estonmac, triply, foie,

abbé Modifye

SYN.<> n. Gribouye, creibbété, fèck kounnein, ticattecatte.

abbédihi Modifye

SYN.<> v. Paodei-pârlei, pârlei dèrryère doho mound, zha hou ow, ou abbédih ah,

2. Zha [sa] hou ow, ou abbédih ha.

abbédihi-kounman Modifye

SYN.<> adv. S'ow hou, ou dih laad! S'ow hou, ou apdih?

abbédihi-kougn'ha (ah) Modifye

SYN.<>pr. Dihi y l' laad! Dihi s'ow hou, ou apdih ha!

abbédihi-kounzha Modifye

SYN.<>pwóno.. Abbédihi-kounzha noun,

ABC Modifye

SYN.<> n. Pâ kougn' jabbadafèbè n'an feihi malanga, grappyahi, kocoratte, alfhabet,

abbaco Modifye

SYN.<> n. Pantalon, kacoblei.

abbiuh Modifye

SYN.<> n. Excè, exzagjérasyon,

abbinman Modifye

SYN.<> appareincy, kounmpòrtenman, abbitiude,

abbinmein Modifye

SYN.<> v. Maltraitei, matyrizei, chifwonnein,

abbith Modifye

SYN.<> n. Abbithragjy.

abbitha Modifye

SYN.<> adj. Planty, einviwonneinman, natiury,

abbithabe Modifye

SYN.<> n. Preizantabe,

abbithan Modifye

SYN.<> n. Reizydan, citoyen.

abbithei Modifye

SYN.<> v. Abbithan, reithé n'an yeou bithassyon,

abbitiude Modifye

SYN.<> n. Pratik, toujoud, touthan, touth teinmp,

abbithragjy Modifye

SYN.<> n. Balancy, éqilibbe,

abbitraira Modifye

SYN.<> adj. Sanz preincype, sanz fòrmassyon,

abbitrei Modifye

SYN.<> v. Applicassyon, exzeqissyon,

abituyei Modifye

SYN.<> v. Chaàk joud,reiguilyèrynman, touthan, touth teinmp,

abityèleinman Modifye

SYN.<> adv. Gjeineiraleinman, touthan, prèskhe.

abihei Modifye

SYN.<> v. Einmpeinmpan, bwothèry,

abihotik Modifye

SYN.<> n. Zonmbifhicasyon, clinma, poliusyon, éleivasyon, huinmiditei,

abiuzan Modifye

SYN.<> adj. Jaéfòrt, dichèrpiyan, gwojaé, arrivicy gran-deint, 2. alloufha, gran-manjeir, ahoussâh, vòleir, 3. Soussèth.

abiuzei Modifye

SYN.<> v. Deint pourit gaan fòrcy su bannany miury, exsploytei,exsploytasyon,

abnégasyon Modifye

SYN.<> n. Raizónaby, passyon, kountwôlei, négociasyon.

abòrdjòra Modifye

SYN.<> adj. Egarei, tècwoêd,

abòrdjòry Modifye

SYN.<> n. Abòrdjòra, kannannan,

abòrad Modifye

SYN.<> n. Arrebòrad, bòrad, accès.

abobo Modifye

SYN.<>intèr[11] anmèn, ahibobo,

abòrdabe Modifye

SYN.<> adj. Appwochei, pwochei,

abòrdei Modifye

SYN.<> v. Pwochei, vinihi pî prei.

abòrnei Modifye

SYN.<> v. Kountract,

abonmarchei Modifye

SYN.<> v. Pâ pòrtan, paouvry, malheirei,

abòrnynman Modifye

SYN.<> n. Kountract, abòrnei,

abónotiu Modifye

SYN.<>àna[12] priyèra, son, preing, n'an noôm Jheiziuh.

aboudahî Modifye

SYN.<> àna. Priyèra, abónotiu,

abouth Modifye

SYN.<> adj. Bouqei fatiguei, deicounstounmbrei, deilalah, deipâfini,

abreviyasyon Modifye

 1. advèrby
 2. synòninme
 3. antónynme
 4. synòninme
 5. veirby
 6. tranzitif
 7. veirby
 8. pwònoôminal
 9. antónynme
 10. dreoyt
 11. intèrjexyon
 12. ànanmatopé