Abbaisynman

(Ahytian) ayisyen (Abbaisynman) abesman

Dixyonnaira
      A

abbaisynman adv[1] syn.[2]> abdeisanne, abvinmpyti (vèirby: guinnein apdeisanne, apbaisé, apvinmpyti) guignygolade, vidé-platatèrre. 2. Abfaisé-atèrre, vinleigjèrynman, abvin-pytizuith, qanyank, yankankan, apqitté-zha, pèrdiuvaleir, dinminiusyon, baisédoh, koubidoh, baisétèyètth, raleintisman,reidiuxyon, reigresyon. 3 Abbatouthmound, abbadichonnein, aplakoutisman, atchoulynman, avilisynman, basès, deicadeincy, déchouqé, déchoucagjy, mangonmein, deigradasyon, leiguen, détéryorasyon, dévalorizasyon, hunmilyasyon, deisceinfigui.~Ant. [3] 1. Élévasyon, jweinne ni, haut-niveo, mountéhaut. 2. Abgreinmpei, asceinsyon, augmeintasyon, crwoysance, majorasyon, mountéa, pwogresyon, regain, 3. Anmélyorasyon, avancynman, épànouyisman, bailvaleir, pwogrèa.

AbbaiseiModifye

Syn. [4] v. [5] tr. [6] 1. Tounmbei-tounmbé anm, baisei, deisceinne, tounmbé y l' platatèrre. 2.Abfaiblihi, apleigjèry, pytizuit, deicahalei, deinmountei, dévalyei, dinminyei, raleintihi, reiduiry, régresei. 3. Aplounme, bu saintànizy, avilihi passétchwèhe, dégradei, déprécyei, détéryorei, dévalorizei, crabinnein, maspinnein, hunmilyei, mortifyei, rabaisei, torchonmpyed, bweiry, passei maca. ~ v. [7] pw. [8] 4. Baisei, deisceinne, dinminyei. 5. Deiconstounmbrei, deilala, débousolei, kagou. Zoerate, morlolo, 6. Avilihi y l', gaan pwoblènmy ni, faêry baegail mal, zagribail, kocorate. Ant. [9] 1. Zoé baegail, élévei, bailaccè, bail zha y l' maandei, voyei y l' mounté, bâ y l' bourrade. 2. Faêry y l' gaan plus, augmeintei, mounté-anlaira, majorei, pwogrései. 3. Anmelyorei, avancei, faêry koeir kountan, bail inmpòrtancy, glorifyei, louwei, hissé, valorizei. 4. Leivei y l', reileivei y l',. 5. Flattei y l', faêry y plaizihi. 6. Glorifyei y l', hissei y l', valorizei y l'.

AbbandonModifye

Syn. 1.Abdidebanne, kanmpei, pârcoeir, f'ùon kanmpé, suispanne, cessyon, koncessyon, deizistynman, deserisaizisynman, deseribaegail, deseripârwòl, (dr.),[10] don, jeitei, reinoncynman, reinonciyasyon, rebitecasyon, retrait, suispansyon, 2. Manfoubein,izolynman. 3. Deichoucagjy, mangonmain, deinmisyon, deipart, crazeirak, guéribosco, largué zha, bail vaguy, placsagjy, reitraity, reitirécòrp. 4. Manfoubein,sangsal,sangzavé, lavodriy,lavodriah, laiségreinnain, laisé-alhei, neigligjeince. 5.Kounfyancy, deitachynman, natiurèl, mòrcòryòre.•Ant. 1. Acqizisyon, adopsyon. 2. Aidei, pwotexyon, seicourw, soutien. 3. Kounvèrsasyon, meithmain, piursibby.4. Atteinsyon, preivoyancy, souwein. 5. Meifyancy, raddihi, wòrclòrei, teinsyon.

AbbandonnéModifye

Syn.1. Larguézha, qittézha, sanfanmi, òrfheilein, kappon, crapponnein, reibité,poukòrp. 2. Deipeiplé,deizèrté,pâhabité, neigligjelé, vidy.°Ant. 1. Acqèy, adopté, aidé, eintouré, pwotégjé. 2 Àninmé, pasénmain, ahabité, peiplé.

AbbandonneiModifye

Syn.>adj. 1. Aplinme,aplounme,plounme, bahivague, kanmpei, syspenny, trypotahi, kounfyei, qitteizha, pâ suzha, pâ intereisei, pâtcheickei,(dr.), v.tr. bahi, loungjei bahi, leiguei, reijétei, reinouncei, reibytei, reitraitei, syspenny. 2. Larguei Bahia, qittei, pâ ocqippei, poukòrap, poukountry.

AbbaprihaModifye

SYN.<>Liqidasyon, pâ vanne chèry, pou prih' piyahia, sinmayei, gahiei, liqiddei. 2.<>Manfoubein, pouryen, pouryàniste, sanzinmpòrtancy, kahpèrdu. 3.

AbbatteModifye

SYN.<>1. V. Crazzei, touyei, deifaite,

AbbedenwoèlModifye

SYN.<>1. Deicorasyon, feith nwoèl,

abbdonmènyModifye

SYN.<>.1.Zoé rèldoh, estonmac, triply, foie,

abbéModifye

SYN.<> n. Gribouye, creibbété, fèck kounnein, ticattecatte.

abbédihiModifye

SYN.<> v. Paodei-pârlei, pârlei dèrryère doho mound, zha hou ow, ou abbédih ah,

2. Zha [sa] hou ow, ou abbédih ha.

abbédihi-kounmanModifye

SYN.<> adv. S'ow hou, ou dih laad! S'ow hou, ou apdih?

abbédihi-kougn'ha (ah)Modifye

SYN.<>pr. Dihi y l' laad! Dihi s'ow hou, ou apdih ha!

abbédihi-kounzhaModifye

SYN.<>pwóno.. Abbédihi-kounzha noun,

ABCModifye

SYN.<> n. Pâ kougn' jabbadafèbè n'an feihi malanga, grappyahi, kocoratte, alfhabet,

abbacoModifye

SYN.<> n. Pantalon, kacoblei.

abbiuhModifye

SYN.<> n. Excè, exzagjérasyon,

abbinmanModifye

SYN.<> appareincy, kounmpòrtenman, abbitiude,

abbinmeinModifye

SYN.<> v. Maltraitei, matyrizei, chifwonnein,

abbithModifye

SYN.<> n. Abbithragjy.

abbithaModifye

SYN.<> adj. Planty, einviwonneinman, natiury,

abbithabeModifye

SYN.<> n. Preizantabe,

abbithanModifye

SYN.<> n. Reizydan, citoyen.

abbitheiModifye

SYN.<> v. Abbithan, reithé n'an yeou bithassyon,

abbitiudeModifye

SYN.<> n. Pratik, toujoud, touthan, touth teinmp,

abbithragjyModifye

SYN.<> n. Balancy, éqilibbe,

abbitrairaModifye

SYN.<> adj. Sanz preincype, sanz fòrmassyon,

abbitreiModifye

SYN.<> v. Applicassyon, exzeqissyon,

abituyeiModifye

SYN.<> v. Chaàk joud,reiguilyèrynman, touthan, touth teinmp,

abityèleinmanModifye

SYN.<> adv. Gjeineiraleinman, touthan, prèskhe.

abiheiModifye

SYN.<> v. Einmpeinmpan, bwothèry,

abihotikModifye

SYN.<> n. Zonmbifhicasyon, clinma, poliusyon, éleivasyon, huinmiditei,

abiuzanModifye

SYN.<> adj. Jaéfòrt, dichèrpiyan, gwojaé, arrivicy gran-deint, 2. alloufha, gran-manjeir, ahoussâh, vòleir, 3. Soussèth.

abiuzeiModifye

SYN.<> v. Deint pourit gaan fòrcy su bannany miury, exsploytei,exsploytasyon,

abnégasyonModifye

SYN.<> n. Raizónaby, passyon, kountwôlei, négociasyon.

abòrdjòraModifye

SYN.<> adj. Egarei, tècwoêd,

abòrdjòryModifye

SYN.<> n. Abòrdjòra, kannannan,

abòradModifye

SYN.<> n. Arrebòrad, bòrad, accès.

aboboModifye

SYN.<>intèr[11] anmèn, ahibobo,

abòrdabeModifye

SYN.<> adj. Appwochei, pwochei,

abòrdeiModifye

SYN.<> v. Pwochei, vinihi pî prei.

abòrneiModifye

SYN.<> v. Kountract,

abonmarcheiModifye

SYN.<> v. Pâ pòrtan, paouvry, malheirei,

abòrnynmanModifye

SYN.<> n. Kountract, abòrnei,

abónotiuModifye

SYN.<>àna[12] priyèra, son, preing, n'an noôm Jheiziuh.

aboudahîModifye

SYN.<> àna. Priyèra, abónotiu,

abouthModifye

SYN.<> adj. Bouqei fatiguei, deicounstounmbrei, deilalah, deipâfini,

abreviyasyonModifye

 1. advèrby
 2. synòninme
 3. antónynme
 4. synòninme
 5. veirby
 6. tranzitif
 7. veirby
 8. pwònoôminal
 9. antónynme
 10. dreoyt
 11. intèrjexyon
 12. ànanmatopé