Kategori:Atik pou rann miyò: Diferans ant vèsyon yo

Tout paj sa efase
Aucun résumé des modifications
Masterches (diskisyon | kontribisyon)
Tout paj sa efase
Liy 1 :
Ni pwofèt ni prèt men, powèt
Kijan pou konnen bon relijion
 
Relijion Temwen Jeyova poze kesyon ki jan wou ka ka chwazi bon relijion an. Yo fè konnen genyen 19 gwo relijion ak 10.000 lot ti relijion nan lemonn. Chwazi bon religion an vin pa fasil men se enpòtan.
Temwen Jeyova yo, pou konnen relijion ki bon, itilize parabòl pòt etwat la ak pòt laj la. Yo fè konnen ke pòt laj se chemen fasil la men ki kondui nan pèdisyon rout satan. Men pòt etwat la ki chemen pi difisil se bon an paske li mennen dwèt lakay Bondye.
 
Dapre Temwen yo, pòt la se senbòl bon relijion ki mennen nan chemen Bondye :
1) anseye prensip moral ki wo
2) anseye lanmou fratènèl
3) ankoraje moun gen respè pou pawòl Bondye
 
Pou mwen menm Temwen yo mal bat kat la, mal debat kesyon sa . Demonstrasyon an pa sifizan ase. Dabò yo itilize parabòl pou eksplike men parabòl ki se yonn metòd ansyen relije yo itilize pou simayen pawòl Bondye ya, se yon metòd entèpretasyon ki simen konfizyon ki fè emnm genyen anpil relijion konsa. Depi se metòd entèpretasyon tankou parabòl, chak moun kapab entèprete nan fason ak sans pa pa li paske teks genyen plisyè direksyon ki pèmèt dives siyikasyon posib. Donk Temwen yo fye yo nan entèpretasyon pa yon an sans pa yo san yo pa reyisi prouve anyen ni reyèlman eklèsi anyen.
Dezyèmman, chak relijion genyen doktrin fwa pa yo. Doktrin yon relijionm pakab sèvi jij yon lòt relijion ki chita sou yon lòt baz diferan. Jwe jwèt jij konsa se yon zak abitrè osinon yon gwo pretansyon. Pretansyon pa analiz ni refleksyon solid ki kapab prouve anyen. Se sèlman yon jwèt patizan kote chak relijion ap preche pou chapèl osinon parwas pa li pou rive genyen plis fidèl.
 
Sou zafè moral wo, se depan. Sou zafè sa, Lislam avèk Lacharya ki se ransfòsman lwa Moyiz ki déjà two sevè, tap meyè relijion Men okontrè kisa sa bay. Akoz entanzijans demezi lislam, li tonbe nan vyolans ki rele dihaj pou toupizi menm touye tout fidèl li takse eretik.
Dèzyèmman, Legliz katolik ki te ranfòse lwa pa li yo, jous rive pratike vyolans yo rele enkizisyon ki te mennen nan eklatman ki bay legliz pwotestan ki pouse legliz katolik blije fè yon refòm, tap pote dezyèm pri, donk li ta meyè legliz.
Anplis Legliz temwen Jeyova aplike yon règ alalèt ki pi sevè pase sa Jezi Kri mande. Yon tonbe nan presyon sikolojik ki jwe swa sou fòm diswazyon, swa sou fòm pèswazyon, pou montre ke se relijion pa yo ki pi bon, ki meyè, ki genyen vrè verite.Tout sa yon fason pou rekrite plis fidèl. Kisa sa bay? Tout fidèl temwen ki rete fidèl kip a entèprete Labib nan sans relijion temwen an, malgre ekivòk, kontradiksyon, disonans, konfizyon ke Labi menm fè prèv)metòd parabòl, mit, fab) ap blije soti kite paske legliz la ap mete li deyò ekpilse li. Akoz fòm andoktyrinnman sa a ki se yon dresaj, menm yo drese cheval, legliz temwen yo retire anlve pi gwo moso moun nan ki fè li sanble ak Bondye, ki se entèlijan, rezònman ak refleksyon. Yo gen yon chema toutfèt pafè, desòt ke pyè lòt fidèl pa enyen li ka ajoute, se sèlman obeyi ale nan sans pa yo. Akoz andoktrinnman, frè temwen y opa edike( montre reflechi, panse, konprann, ouvè), men plito yo drese fidèl yo. Fidèl ki reyisi rete fidèl temwen, pyès lòt moun nan lòt relijioj pa ka diskite ak li, paske fidèl temwen yo andoktrine anfème nan yon kavè fè nwa, y opa wè klè, y opa gen pyès ouvèti lespri pou dyalòg, pataj ak echanj. Se toujou yon atitid iltimatôm prensib diktati, pran osinon lese, blan osinon nwa. Negozyon ak yon epe damoklès, negosasyon kominis asepte nan dwat ki bay Sali, refize se kout fizi nan men gòch. Se pa yon lojik an makan yon mannouba se yon panyo. Se yon lojik, se sa ou se pa sa, lojik banm tout, mò wè, pwenn fè pa.
 
Pou tabli sou yon analiz fyab ki kapab prouve yon bon relijion ki mennen nan chemen Bondye, fè nou kapab ale odela sètadi pli lwen tout doktrin relije pou trouve yon pwen komen ki kapab rann posib yon analiz ki ale nan sans sa a. Se lè wou trouve yon menm baz pou tout relijion nou ap kapab vini ak prensip solid ki ta genyen pou vèti prouve yon bon relijion
 
1) Tout moun konnen byen tout relijion okipe zafè ispirityèl. Ispirityalite tabli pon ki relye monn sinatirèl ak monn natirèl, ki tou lè de se kreyon Lespri Papa Bondye ki envizib. Sa nou genyen baz komen ant tout relijion analiz la posib
2) Paske Bondye se mèt lòd amoni nesesèman genyen relasyon koneksyon ant monn envizib ak monn vizib, monn sinatirèl ak monn natirèl. Si yon moun ta di lekontrè osinon li pa admèt genyen lòd ak amoni ant de monn sa yo, ou mèt konnen moun sa vle di tou se pa Papa Bondye kif è tou lè de, osinon Bondye pa yon sèl Bondye ou Bondye pa ekziste. Koulyeya nou chita sou baz tout reljion, pawòl verite kapab jayi tonbe.
3) Lè yon relijion fonde sou yon fwa ki chita nan monn sinatirèl fije ki dekonekte ak tout lwa natirèl Bondye kreye, osinon ki kontrè ak lwa natirèl yo, relijion sa a pa nan bon chemen. Li mèt remèt li an kesyon paske li nan erè. Monn sinatirèl fije sa a se se monn fiksyon ilizyon lòm envante ki se pa kreyasyon Bondye. Bondye pa kapab kontrè ak pwòp tèt li ni nan lespri li ni nan sa li kreye. Se menm jan an monn sinatirèl la pa kapab kontrè ak monn sinatirèl la, si yo tou lè de se kreyasyon Bondye. Fè genyen yon koneksyon antre yo ki pèmèt genyen lòd ki mete yon an amoni ansanm ki pèmèt inivè estab san li pa dezentegre.
4) Nati ki se kreyasyon Bondye, se pi gran lekòl divin, pi gwo profesè ki pi fò pase tout lòt liv ke se Labib, ke se Tora, ke se Koran, ke se Liv Mòmon. Nati vizib nou wè a ak de grenn je, se efè ki soti nan koz divin lespri kreyatè Papa Bondye Toupisan. Nan nati ya tou genyen sa ki envizib. Ki se lwa yo ki reji fonksyònnman amonye nati osinon kreyati yo nan nati ya. Lwa sa yo envizib, se anprent letanp siyiti papa Bondye yo ye. Menm jan lespri diven envizib se konsa tou lwa natirèl yo envizib. Parepzanp, tout moun wè anpoul elektrik klere limen nan grenn je yo, ki se yon efè. Kote koz la soti? Koz envizib paske pyès moun sou latè danlemonn pa janm wè entansite kouran kip ase nan fil elektrik la kif è anpoul la limen klere fè limyè. Entansite kouran ki se koz la, envizib, men limyè ki se efè koz entansite ya vizib li menm. Yon moun ki konnen lwa natirèl yo se tankou li konnen Bondye osinon li wè Bondye
5) Nou kounen byen lòm kreye nan limaj Papa Bondye. Kòm Bondye se yon Lespri envizib, se lojik ke resanblans lòm ak Bondye chita nan entèlijans, lesprit, konsyans, rezon. Se limyè Bondye mete an nan nou ki fè nou sanble ak li. Se pou lòm kapab lib kif è li mete limyè entèlijans lakay chak moun. Dayè se paske nou te kreye lib menm kifè Bondye bay lòm chaj resposabilite tout sa ki sou latè lè li te di Adana k Èv : Kwase, miltipliye, domine. Lwa kwasans, lwa lavi, lwa ki konsève lavi.
Li fè noua k tout limyè lespri ki se reflè entèlijans lespri Papa Bondye. Yon fason pou lòm pa tankou yon robo osinon yon bèt. Limyè sa a sifi pou nou kapab pran responsabilite anvè pròp tèt pan ou, pou nou dirije lavi nou, pou nou pran desten nou nan men. Lòm se yon kreyati predestine jan anpil kwè. Se vre nati predetèmine. Men limonite pa predetermine. Paske limonite se bon bagay inacheve, se chak jou lòm ap travay pou konstrui limanite, yon limanite meye ki pap janm rive nan pèfesyon paske se Bondye sèl ki pafè.
Kontrèman a sa anpil moun panse, se pa inosans ni obeyans kif è moun se pitit Bondye osinon sanble Ak Bondye Dayè inosans ki siyifi inyorans se kontrè konsyans entèlijans, donk kontrè ak lespri Bondye. Inosans pa konen Bondye, se konsyans ki konnen(lespri, enèlijans, rezon) Bondye. Menm jan yon ti bebe pa konnen ni manman ni papa ni anvirònman, anyen sou zafè respè pou manman ak papa, ni okenn lwa, se menm jan tou yon nonm inosan inyoran pa ka konnen ni respekte Papa Bondye.
Pami yon latriye, genyen de gwo rezon moun dwe respekte papa Bondye : 1) Paske Bondye se Kreyatè(koz) nou e ke nou se kreyati(efè). Imaj pa janm pi lou pase kamera 2) Lòm pa janm kreye anyen ni matyè, ni vi, ni lwa Paske se Bondye sèl ki kreyatè ki gen pouvwa pou kreye. Nan obsèvasyon lwa natirèl yo, Bondy eBay lòm entèlijan pou transfòme matyè ya pou envante osinon fabrike yon pwodui nouvo kip a te janm ekziste avan, men li pa kreye anyen pou sa paske se matyè li itilize manipile pou fè sa. Lòm jwenn matyè li pa kreye matyè. Se pou sa nou dwe respekte ni lanati, ni matyè, ni vi, ni lwa espesyalman Papa Bondye kif è tout bagay sa yo.
 
Se lwa envizib ki ini sinatirèl ak natirèl. Lwa ki se amoni se reflè lespri Papa Bondye menm jan lentèlijan ki envizib lakay lòm se reflè lespri Bondye. Si wou konnen lwa yo, wou ap genyen lasajès kif è wou fè yonn ak sinatirèl, ak natirèl ak diven an ak tout sa ki envizib. Lwa pi fò pase limyè, se lwa entasite kouran kif è anpoul limen. Lwa se koz, limyè se efè.
Lè yon moun di yon tenten ki chita nan monn sinatirèl fije a nan Non papa Bondye, di li Bondye pa rizib ni betiz ni inyorans, Bondye se mèt lentèlijans, lespri, lojik, rezon konsyans, mèt lòd ak amoni, Bondye pa diktatè ni anachis ni fachis. Si tout fwa rizib jwèt betiz ta sanble ak Bondye ou te mèt kwè Bondye se yon anachis ki kwè nan dezòd karo destriksyon.Dyemèsi se lekontrè. Bondye se Lentèlijan lòd amoni kreyatè konstriktè.
 
Konklisyon : Lè yon moun kreyatè, se pou nou kapab konprann byen tout sa mo sa siyifi ki se : Lentèlijans lespri, lòd, amoni, konsyans, limyè, lwa, envizib. Tout fwa se pa reflè pawòl Bondye, paske gen fwa ki chita nan kontradiksyon disonans dezamoni derezon fiksyon ilizyon, pou mwen pa di foli. Bondye pa ni fiksyon ni ilizyon. Bondye se verite. Alòs si yon relijion nan verite ki fè li bon relijion nan chemen Bondye, mesaj li dwe tabli pon amoni ant sinatirèl ak natirèl. Si genyen kontradiksyon fwa relijije sa pa soti nan Bondye, se envansyon fiksyon lòm.
 
9 octobre 2009
EDPOETE@YAHOO.CA
EDNER SAINT-AMOUR
55 676

modifikasyon