Èd:Kouman pou nou korije yon paj

Rakousi : WP:MODIF
Nivo debitan
Nenpòt moun ka edite yon paj Wikipedya pou ajoute kontni, korije yon typo, amelyore style la, elatriye.
Nan Wikipedya, gen de teknik koreksyon: wikicode ak 'éditeur visuel.
Enpòtan ! : pou teste oswa antrene, pa modifye paj sa a! Bak sab fèt pou sa.
Pratikman tout paj Wikipedya ka modifye tousuit, pa nenpòt ki moun. Ou pa bezwen enskri pou sa.

Kounye a n'ap ba ou kèk konsèy sou kòman pou ou korije/modifye yon paj:

Etap 1 : Paj koreksyon

Chache nan ansiklopedi a jiskaske ou jwenn yon atik ke ou vle korije.

Anwo paj sa a, w'ap jwenn plizyè bouton. Klike sou modifye (edit)

Bouton 'edit'


Etap 2 : Zòn edisyon

Atik la ap louvri apre w' fin peze modifikasyon (Edit). Pawòl yo ap parèt nan zòn edisyon an. Se isit la ke ou ka chanje ekriti yo: korije, efase, mete sou pawòl ki deja ekri yo, pou jiskaske w' kontante.

Zòn edisyon


Etap 3 : Previzyalizasyon

Klike sou Previzyalizasyon (Show Preview) pou wè kijan chanjman ou fè yo parèt. Ou ka fè sa jiskan ou satisfè ak paj ou a. Aprè sa, desann an ba paj la e klike sou bouton Previzyalizasyon (show preview).

Bouton previzyalizasyon


Kounye a, atik la ap parèt an mod previzyalizasyon e ou ap kapab wè chanjmen ou te fè yo. Atansyon, nan etap sa, atik yo poko anrejistre.

prévisualisation


Kontinye modifye paj la jiskaske ou kontan avek sa ou fè yo.

Etap 4 : Anrejistreman ak rezime

Si rezilta a bon, klike sou Anrejistre (Save page) e ou fini patisipe nan Wikipedia. Sinon, ou ka defèt modifikasyon yo si ou ale sou yon lot paj.
W'ap wè ke atik la gen bagay tankou '', ''', [[, ]]. Pa okipe sa kounye a e modifye atik la.

Yon bagay vrèmen enpòtan : si w vle kreye yon nouvo paragraf, ou dwe peze de (2) fwa sou touch ENTER (konsa ap genyen yon liy blanch).

Lè ou fin modifye paj la, ou mèt ekri poukisa ou te fè modifikasyon yo nan liy rezime (Summary) anba paj la. Finalman, klike sou bouton Anrejistre (Save page), toujou anba paj la.

Bouton Anrejistre ak liy Rezime


Felisitasyon! Ou fèk fini premyè edisyon ou.

Nòt

Ou ka itilize bak sab la pou antrene korije paj Wikipedya.

Yon sit ki gen yon animasyon Flash ki eksplike kijan ou ka modifye yon paj (an anglè)