Junior Mathias

Junior Mathias, se yon jèn predikatè ayisyen ki ranpli ak pwisans Bondye nan lavi li kap preche yon levanjil dènye tan ki baze sou wayòm dyab la ki reve nan fen'l. Epi lap fè kretyen yo konnen ke levanjil la pa yon foli ni yon sians men se yon pwisans ke li ye pou moun ki kwè nan Jezu-Kri. Junior Mathias, fèt nan Pòtoprens nan dat ki te 19 mas 1978, li marye, non madanm li se Marie Myrlande R. Mathias, li gen 3 pitit fi, premyè-a rele Veronica Mardochée Mathias dezyèm nan se Anne Sara Mathias e dènye-a ki se Néhémie Abigaëlle Mathias.