Klamidya

Klamidya ki koze pa yon bakteri, Klamidya trikomonaz, se yon nan maladi ki transmèt pa kontak seksyèl.

Enfeksyon klamidya nan femn
Enfeksyon klamidya nan gason

Siy ak SentòmModifier

Endividyèl yo pli souvan asentomatik (sa vle di san oken sentòm). Si ou genyen sentòm, nomalman yo parèt 1à 3 semèn apre ke ou te ekspoze.

Sentòm nan fanmModifier

 • Pèt vajinal ki Abnomal
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Doulè anba tivant
 • Doulè Rèl do
 • Noze ak/oswa lafyèv
 • Doulè pandan w ap fè sèks
 • Senyen nan ant peryòd règ mansyèl
 • Iritasyon nan anis (two dèyè)

Sentòm nan gasonModifier

 • Pèt nan pijon
 • Sansasyon brili lè w ap fè piti
 • Brili oswa gratèl otou twou pijon an peni
 • Iritasyon nan anis (twou dèyè)

TransmètModifier

Enfeksyon Klamidya transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Manman ki enfektè pase sa bay tibebe pandan y ap akouche pa vajen

Complikasyon/Konsekans yoModifier

Si enfeksyon Klamidya an rete san trete ka lakòz pou:

 • Maladi enflamasyon nan matris
 • Esterilite
 • Gwosès deyò iteris (nan tib)
 • Doulè Kwonik nan matris
 • Ogmantasyon risk pou trape enfeksyon VIH

Si enfeksyon an rete san trete, pandan gwosès ka lakòz pou:

 • Akouchman avan dat (prematire)
 • Pèt vizyon, enfeksyon nan jwenti, oswa yon enfeksyon maladi san ki tiye moun nan tibebe ki fenk fèt

TretmanModifier

Tretman dwe enkli:

 • Preskripsyon medikaman pa yon doktè (pli komen se azithromisin oswa doksisilin)
 • Tretman apwoprye pou patnè an

PrevansyonModifier

 • Abstinans sou kontak seksyèl
 • Tretman bonè pou STD (Maladi Transmèt Seksyèlman MTS)
 • Itilize kapòt (kondom) tout tan, epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks nan vajen, nan dèyè, oswa sèks sousad sou pijon
 • Itilize kapòt (kondom) baryè tout tan epi korèkteman nan yon fason apwoprye lè w ap fè sèks sousad sou vajen oswa sou twou dèyè
 • Evite kontak seksyèl avèk yon Patnè jiskaske tretman finn konplete

Rekòmandasyon pou anpeche pwopagasyon enfeksyonModifier

 • Patnè jiskaske tretman finn konplete
 • Pran tout preskripsyon medikaman yo menm si ou sispann gen sentòm yo.
 • Sispann kontak seksyèl si siy yo oswa sentòm yo retounen
 • Fè tès sondaj pandan gwosès
 • Sondaj chak ane pou tout fanm ki aktif seksyèlman ki aje de 25 ane oswa mens
 • Notifye tout dènye sèks patnè yo si ou enfekte [1]

ReferansModifier