Konsòn se yon son bri osnon yon lèt ki se desen pou son sa-a.

Ou mèt gade konsòn yo pou diferan lang :