SIDA se yon maladi ki paka trete. Sa vle di, pa gen vaksen pou sida kounye la, men gen remed ou ka pran pou fe'w santi'w pi byen si ou gen sida ( Ann Angle, yo rele sida "aids," ki vle di acquired immunodeficiency syndrome). pi bon pwoteksyon pou sida se kapot. sonje pou nou mete kapot le n'ap fe bagay.

Sida
Kapot