Kontinan se yon gran espas tè ki antoure ak oseyan.