Hepatitis B virus 1.jpg

Viris epatit B (VEB), se yon nan fanmi viris ke gen relasyon ak dna ki afekte fwa.

Siy ak SentòmChanje

Siy ak sentòm yo mwens komen nan timoun ke adilt, sepandan oken sentòm ka rive.

Sentòm VIH enkli:

 • Jonis (ki rete pou 3-10 jou )
 • Lafyèv
 • Feblès nan kò/pa konfòtab
 • Maltèt
 • Doulè nan misk
 • Move apeti
 • Noze (Anvi vomi)/Vomisman
 • Doulè nan pati anwo vant
 • Gratèl sou po
 • Doulè Jwnenti/atrit
 • Piti Fonse
 • Poupou koulè pal oswa gri
 • Fwa ki fè mal oubyen anfle

TransmètChanje

Enfeksyon VEB transmèt pa:

 • Sèks Vajinal, nan dèyè, oswa sèks sousad
 • Twou nan po (to piti anba po)
 • Pataje zegwi
 • Manman-à-Pitit

Risk faktè pou trape/devlope vebChanje

 • Kontak nan fwaye ak moun ki enfektè asnpil
 • Genyen plizyè sèks patnè
 • Gason ki fè sèks ak gason
 • Moun ki ejekte dwòg

Complikasyon/Konsekans yoChanje

 • Nan prèske tout adilt VEB pwofon ka geri konplètman
 • Epatiat ravajan (serye) rieve nan 1 – 2%, ak motalite (Lanmò) yo to de 63-93%
 • Siroz di fwa
 • Epatoselilè karsinoma
 • Apeprè 10% de tout enfeksyon VEB pwofon pwogrese pou VEB kwonik
 • Nan tibebe (trape padan akouchman) apreprè 90% pwogrese pou VEB kwonik
 • Lanmò

TretmanChanje

 • Tretman pou VEB se sipòtif
 • Alfa entèferon, adefovir dipivoxil, ak lamivudine disponib pou trete kwonik VEB

PrevansyonChanje

 • Vaksen Epatit B
 • Itilize kapòt letèks tout tan lè w gen kontak seksyèl.
 • Fanm ansent dwe teste pou VEB
 • Pinga ou itilize dwòg pa enjeksyon, pataje segwi, serenj, glo oswa dwòg.
 • Si ou genyen VÈB pinga ou bay san, ògan, oswa tisi
 • Pa pataje atik pèsonèl ki ka gen san sou yo, i.e. razwa ak bwòs a dan.

Rekomandasyon vaksenChanje

 • Pran abitid vaksinasyon apati 0 rive 18 lane
 • Gason ki fè sèks ak gason (masisi)
 • Moun etewoseksyèl ki gen plizyè patnè seksyèl
 • Fanm ki nan banbòch seksyèl
 • Moun ki ejekte dwòg
 • Moun ke yo teste ki gen STD
 • Moun k'ap resevwa Dyalisis
 • Moun k'ap travay nan enstitisyon swen sante

Remak: Bwè alkòl ka fè maladi fwa an vin pi grav, jiskaske rive nan estad siroz, ki se kansè fwa a. [1]

ReferansChanje