Yo menm

Tèm yo menm nan ka se pou itilize tankou vèb oubyen non. Trè anplwaye nan filozofi nan dènye ka sa a, li ka deziye suivan kontèks sa ki se ; Reyalite a; Egzistans lan ; yon moun nan sansiblite entim li a.[1] Kòm vèb, li deziyen an jeneral sa ke nou vin santi egziste nan yon mannyè oubyen nan yon lòt pèsepsyon, ke li ta ka sansib oubyen entelijib. Ontoloji a se branch ki pou metafizik ki etidye pwopriyete ki pou yo menm de yon mannyè jeneral, menm jan ke egzistans, dire, devni.

Nou ka analize yo menm pa diferans metòd (an suivan debann distenksyon klasik, Pamenid, Aristòt, Thomas d'Aquin, Pascal, Descartes, Kant.

  • Yon analiz pou mo (einai, esse, sein, (en) to be, essere, elt.) pèmèt pou distenge de (2) sans fondamantal yo : se pou tèl oubyen tèl, oubyen se de yon mannyè absoli.
  • konsèp la ka tou analize li ak pati deseri kategori lengwistik anba yo menm li prezante li.

Dantan

  • Mwen menm
  • Ou menm
  • Li menm
  • Nou menm
  • Yo menm

Dènye distenksyon sa a yo, anplis de yo menm ki pou analiz lengwistik, detèmine egalman pou yon bon patipa sans esansyèl yo pou analiz metafizik la. Sa se yo ki pou kategori yo omwayen debannseri reyèl la ki se kichòy appreyande, konsi e teyorize, selon divès entèpretasyon filozofik e syantifik ; li pou pèmèt apresa pou klarifye yon konsèp ki rete ase konfi.

  1. Akademi Kreyòl Ayisyen.