Itilizatè:Gilles2014/Kowonaviris

An nou youn veye sou lòt. Youn proteje lòt. Respekte mezi gouvènman an ak majistra, otreman lou sanksyon ! Yon sèl sètitid : sèlman distansyasyon sosyal, lave men ak konfinman pwoteje kont kowonaviris.

Prekosyon kont kowonavirisModifye

PrekosyonModifye

Pou nou pa trape kowonaviris

  • respèkte toujou distansyasyon sosyal (distans fizik) : rete lwen 1,5 mèt avèk lòt moun
  • pandan 30 segonn, lave men nou avèk dlo pwòp ak savon oswa sèvi ak yon solisyon idwo-alkolik (pwodui pou lave men ki fèt ak alkòl) ; kouman : plan men kont plan men, epi dò yon men avèk plan lòt men, espas ant dwèt, dò dwèt, pous epi bout dwèt. De (2) dènyè zòn te sanble souvan bliye; videyo : Pou kisa lave men ?
  • sonje toujou lave men nou anvan nou manyen bouch nou, je nou ak nen nou
  • touse oswa estènen nan koud bra nou oswa nan mouchwa ki ka sèvi yon sèl fwa answit jete mouchwa a nan bwat fatra ki fèmen
  • pwoteje tèt ou sizo ka ou dwe rete pre osinon kole ak yon moun ki mal pou respire, k ap touse oswa k ap estènen

Se yon viris ki bay maladi, li ka soti nan yon senp rim ki ka menm debouche sou lòt konplikasyon ki grav.

Mas baryè ou mas altènatifModifye

Itilize masModifye

Mas baryè se yon mas tisi ki pwoteje mwens byen pase mask chirijikal ak mas FFP2. Anplis distansyasyon sosyal, li itilize pou vwayaje nan tranpò piblik (taptap, mini-bis) ak nan mache.

Lave men avèk swen anvan mete ak aprè wete mas la. (ht) Kijan nou dwe mete mas, ki mas ki nesesè pou nou mete

Popilasyon ka pote mas la pandan 3 ou 4 èdtan maksimòm. Mas sa a lavab nan dlo 60°C avèk detèjan pandan 30 minit omwens. (fr) Kijan itilize yon mas

Mwen chanje mas : aprè 4 èdtan, aprè bwè oswa manje, si mas mouye (lapli, etènye repete...), si mas la abime ou sal.

FabrikasyonModifye

AFNOR (Association française de normalisation/Asosyason franse nòmalizasyon) pwopoze yon ti liv gratis pou fabrike mas baryè ki satisfè kritè valide pa apeprè 150 ekspè. Mask baryè gen pou objektif bay yon pwoteksyon tout moun an sante, anplis mezi baryè ak mezi distansyasyon sosyal.

Pandan konfinmanModifye

Pou gade bon moralModifye

  • kontinye kominike : tout moun ka enfekte san sentòm, yon moun avèk sentòm ka gen yon lòt maladi ; rete kalm
  • pran swen antouraj ou (fanmi, zanmi, vwazen, moun vilnerab)
  • tolere enkoni : pase nosyon objektif vè nosyon valè esansyèl
  • esèye nouvo aktivite : aji nan plèn konsyans, dekouvri eksperyans agreyab, fòmasyon
  • kreye imaj mantal, fè "yon fim" (yoga, sofwoloji...) olye fè move rèv oubyen lis devwa

AktiviteModifye

Aktivite lye ak : aksyon, afeksyon, refleksyon.

Fòmasyon gratisModifye

Pou pwofesyonèl santeModifye

EnskripsyonModifye

Gouvènman mande pwofesyonèl medikal ak pa medikal yon enskripsyon pou ranfòse ekip yo nan batay kont COVID-19

FòmasyonModifye

Fòmasyon gratis sou entènèt : pou pwofesyonèl sante ki ka fè fas ak jesyon medikal la nan yon ka sispèk oswa konfime COVID-19 nan detrès respiratwa ak / oswa ki vle gen konesans debaz yo nan vantilasyon atifisyèl :

EkipmanModifye

Sous enfòmasyon ofisyèlModifye

Sitwèb referansModifye

VideyoModifye

ReferansModifye